Poredak stvari

( Duhovne Energije, 23. decembar 1999.)

Poredak stvari i događaja nije uvek onakav kakav se ljudima pričinjava. Mnoge stvari i pojave koje su se dogodile poslednjih decenija, posebno posle drugog svetskog rata, nisu imale, u najvećem broju slučajeva, za osnovu ono što su ljudi pretpostavljali.

Postoje određene grupacije ljudi skupljenih u klanovima, tajnim društvima, religioznim sektama, pa čak i u dobrotvornim, humanim i drugim organizacijama koje se, na izgled, bave isključivo dobrotvornim poslom. One su manje – više organizovane u jednu jedinstvenu hijerarhiju na čijem vrhu se nalaze, po pravilu, dve do tri osobe koje upravljaju celim sistemom. Cilj ovih društava ili grupa je ovladavanje svetom. Da bi to postigle sistematski realizuju programe u koje postepeno uvlače viđenije ljude, bogataše, industrijalce, političke prvake, bankare, pa čak i predsednike država. Ovaj sistem postepeno stvara jedinstveni front koji bi, po njihovoj želji, trebalo da dovede do jedinstvenog sveta, bez granica, nacija i religija, kojim bi oni vladali na način koji se u potpunosti ne može prihvatiti.

Postoje mnoge pozitivne tendencije prilaza ove grupe koje se, pre svega, odnose na uklanjanje određenih izvora netolerancije među ljudima kao što su razni religiozni pravci, nacionalizam, državne granice, društveni sistemi, antogonizam polova. Cilj ovih nastojanja jeste da se ukloni sve ono što bi dovodilo do ratova, do kriza unutar pojedinih društava, do netrpeljivosti među ljudima. Ovaj segment njihovih pretenzija je, svakako, pozitivan i potrebno ga je podržati.
Postoji, međutim, jedan drugi prilaz koji predviđa da u periodu kada se dostigne jedinstvo celog sveta, kada se izbrišu granice, religiozne i nacionalne razlike, da tada započne period unificiranja u ponašanju i razmišljanju ljudi. Prividno, ovaj cilj je neophodno postići zbog toga da bi se očuvala tolerancija i mir među ljudima, a u suštini postiže se prevlast određene male grupe ljudi nad svim stanovnicima sveta tako što će ozakoniti mišljenje i delovanje koje će biti savršeno u skladu sa njihovim vladalačkim pretenzijama. Taj prilaz je negativan, pogrešan, prilaz koji sputava razvoj čovečanstva i posebno ugrožava misiju koju ima ljudska rasa, a to je pomoć u sazrevanju svih svetlećih tela.

Srećom ova poslednja faza se neće odigravati na način na koji je to zamišljeno, jer će promene koje će u prvoj fazi biti postignute kod većine ljudi na Zemlji, dovesti do usklađivanja većeg dela misli sa putem Stvaraoca, čime će se pretenzije vladajuće kaste u potpunosti dezavuisati, a napori u ovom drugom delu, po prirodi stvari, neće uroditi plodom.

Poredak stvari predstavlja globalno kretanje koje je postepeno obuhvatilo sve zemlje sveta. Prema tome, to ne predstavlja pojedinačan stav neke vlade, zemlje, partije, religije, ili pak pojedinaca u određenim grupama. To je globalno kretanje koje je vrlo pažljivo sinhronisano i uigrano, koje se za sada razvija prema planu njegovih tvoraca. Ono nije poteklo od Duhovnih Energija, već od pojedinih ljudi koji imaju posebnu viziju razvoja ljudske civilizacije. Kao što je već rečeno, prva faza je vrlo pozitivna i treba je podržati. Druga faza se nikada neće moći realizovati i pored pokušaja od par stotina godina.

Poredak stvari, ma koliko u prvi mah izgledao za dobre poznavaoce situacije, savršeno isplaniran i sa savršenom realizacijom plana, nosi u sebi klice koje će ga u drugoj fazi potuno razoriti. Osnovni razlog za to je nepoznavanje Svetih znanja i principa i mehanizma funkcionisanja ljudske svesti i aure. Da su kreatori novog poretka bili bolje upoznati sa Svetim znanjima, shvatili bi da se njihove ideje na ovaj način ne mogu ostvariti. Njihovo nepoznavanje Svetih znanja dovešće da samorazaranja njihovog koncepta novog svetskog poretka. Sa druge strane, međutim, da su njegovi tvorci bili upoznati sa Svetim znanjima nikada ne bi došlo do stvaranja ideja o vladanju na svim ljudima sveta. Prognoze o daljem toku razvoja ovog plana, govore da se on neće moći realizovati, jer će stvoriti u prvoj fazi svoju suprotnost, koja mu dalje neće dozvoliti stvaranje nadogradnje.

Može se, dakle, zaključiti da će se poredak stvari, o kojima je reč, odvijati, ne u skladu sa pretenzijama i željama njegovih tvoraca, već onako kako to biva sa većinom stvari u kosmosu: u skladu sa voljom Stvaraoca.

Odlomak kazivanja Duhovnih Energija iz knjige Znanja iz onostranog, dr Ljubiša Stojanović.

Kategorije: Tekstovi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial