Stvaralac je ljubav

27. jul 2014.
U tridesetoj meditaciji sa Svetim Savom dobio sam sledeću moć:
Ja molim moje Prijateljice energije iz kosmosa i antikosmosa i moga brata Svetoga Savu da mi pomogne da realizujem sledeću moć. Ja želim da ljudi prihvate postojanje Stvaraoca koji može da realizuje samo ljubav a nikako pretnje i kazne.
Ljubiša ovo je izuzetno važna moć preko koje ćemo dugo delovati na ljude ali će ona dati korak po korak vrlo zadovoljavajuće efekte.
Druga moć koju sam dobio je sledeća:
Kada vidiš ovo sunce koje se okreće u smeru kazaljke na satu tako da su mu zraci izvijeni unazad, kada to vidiš, možeš da kažeš:
Ja želim da svim osobama udaljenim od mene do trideset metara, dakle u bioskopskoj sali, u svim pravcima, prestanu svi bolovi i tegobe u trajanju od dvadeset četiri sata.
Ukoliko osobe napuste taj prostor u kome si ti dao molbu, tada će posle tri sata od napuštanja tog prostora bolovi početi da se vraćaju.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial