Kako nastaje bolest

Za ljude je uzrok bolesti tajanstven zbog toga što su se razvojem civilizacije odvojili od prirode. Time je nestalo saznanje o vezi između uzroka i posledice. Danas, zahvaljujući Svetim znanjima, dolazimo do saznanja o ovoj vezi koje su naši daleki preci bili svesni.
Glavni uzrok hroničnih bolesti i pogodno tlo za akutne bolesti predstavlja pogrešan način mišljenja čiji rezultat su negativne misli: nezadovoljstvo, mržnja, borba za vlast, žalost,strah, stresovi.
Većina ljudi, kad im se pojavi neki problem, umesto da traže način kako da ga razreše, traže u mislima krivca odgovornog za ono što im se desilo i upućuju mu sve svoje negativne misli. Taj, dakle pogrešan način mišljenja, dovodi do pojave negativnih misli koje oštećuju auru i time stvaraju hronična oboljenja i pogodno tlo za akutne bolesti.
Naše misli koje emituje mozak predstavljaju energetski talas. On može biti koristan, indiferentan ili štetan za energetsku strukturu aure. Korisne misli su kreativne, stvaralačke, pozitivne, one ne predstavljaju nikakvo zlo, niti pretnju za oštećenje bilo čije aure, a posebno ljudske. Neutralne misli nisu ni pozitivne ni negativne i nemaju gotovo nikakav značaj za razvoj ljudi. Negativne ili štetne misli podstiču razna negativna osećanja. Ona mogu biti agresivna, kao što su mržnja i borba za vlast, ili pasivna, kao npr. žalost, tuga, nezadovoljstvo sobom, poslom, nesrećna ljubav, strah. Štetnost je veća kod agresivnih negativnih misli, ali je, pored vrste, bitno i vreme trajanja i intenzitet. Tako strah za život, mada spada u pasivne negativne misli, može dostići najviši mogući intenzitet, što prouzrokuje najveća oštećenja aure.
Stres, pored negativnih misli, predstavlja glavnog uzročnika oštećenja aure. U momentu stresa javlja se misao o ugroženosti, opasnosti, o nesreći koju osoba doživljava ili će doživeti. Njegovi štetni efekti se mogu podeliti na dva dela: prvi se javljaju u momentu nastanka stresa i mogu biti vrlo intenzivni, a drugi kasnije, tokom produženog delovanja, kada se javljaju u obliku negativnih misli.
Kako se ovo loše stanje aure reflektuje na naše telo?
Telo reaguje na loše stanje u auri tako što pojedini organi čiji su odgovarajući delovi aure znatno oštećeni želeom smanjuju svoju funkciju, a kasnije dolazi i do pojave bolesti. Prvi materijalni dokaz o budućoj bolesti je pogoršanje odnosa između anjona i katjona u organu i njegovoj okolini, a sve dotle se tok bolesti ogledao samo u energetskim promenama.
Pored negativnih misli i stresova koji čine 80% uzročnika hroničnih bolesti, preostalih 20% se odnosi na štetno delovanje tuđih negativnih misli, štetna zračenja iz zemlje, kosmosa, štetno delovanje okoline i promene vremena. Tu spadaju i povrede, promrzline, opekotine koje, za razliku od svih opisanih uzroka bolesti, svojom pojavom dovode dooštećenja u auri.
Generalno gledano, negativne misli i stresovi oštećuju auru istvaraju najveći broj organskih i psihičkih bolesti.

Iz knjige, Kultura Energetskog Načina Življenja i Ekologija Svesti, Ljubiša Stojanović.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial